Versenyszabályzat

VERSENYSZABÁLYZAT

„FIATAL AUTÓSZERELŐ 2020 – nemzeti kvalifikációs selejtező: Magyarország”

 

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  • A „FIATAL AUTÓSZERELŐ 2020 – nemzeti kvalifikációs selejtező: Magyarország” elnevezésű verseny (a továbbiakban: a „Verseny”) Szabályzata a Verseny résztvevőinek jogait és kötelességeit határozza meg.
 • A Verseny nemzeti fordulójának szervezője az Inter Cars Hungária Kft., 1139 Budapest, Frangepán u. 44/B. székhelyű, 01-09-715340 cégjegyzékszámú, 13030083-2-44 adószámú (HU1303008) társaság, melynek képviselője Szatmári Ákos ügyvezető (a továbbiakban: “Szervező”).

A Verseny nemzetközi fordulójának szervezője az Inter Cars S.A. (székhely:02-903 Varsó, at ul. Powsińska 64, cégjegyzékszám: KRS 0000008734, adószám: 1181452946) lengyel székhelyű társaság (a továbbiakban: “Főszervező”).

 • A Verseny nemzeti fordulójára Magyarország területén, nemzetközi fordulójára Lengyelország területén kerül sor.
 • A Verseny 2019. december 13. és 2020. március 28. között folyik és három szakaszból áll (nemzeti kvalifikációs selejtező, középdöntő és döntő).
 • A Verseny győzteseinek fődíja a „FIATAL AUTÓSZERELŐ 2020 Nemzetközi Döntőre” (a továbbiakban: a „Nemzetközi Döntő”) való kvalifikáció, melyen a Nemzeti Döntők győztese vesz részt.
 1. A VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
 • A Versenyen való részvétel önkéntes, nem jár díjfizetési kötelezettséggel.
 • A Versenyen kizárólag az alábbiakban meghatározott Iskolák 1998. január 1. után született, legalább 18 életévét betöltött, teljes jogképességgel rendelkező, a 3. pontban foglalt szabályok szerint benevezett diákjai (a továbbiakban a „Résztvevők” vagy a „Résztvevő”) vehetnek részt.
 • A Versenyre való nevezést a Magyarországi székhelyű, a Versenyre a 3. pontban foglalt szabályoknak megfelelően regisztrált autószerelő vagy elektroműszerész iskola (a továbbiakban: az „Iskola”) nyújthatja be.

 

 1. A VERSENYRE VALÓ JELENTKEZÉS SZABÁLYAI
 • A Versenyen való részvétel szándékát az Iskolának a 3.2. pontban (Iskola) foglalt szabályoknak megfelelően és a Résztvevőnek a 3.3. pontban (Résztvevő) foglalt szabályoknak megfelelően www.aoeportal.hu honlapon (a továbbiakban: a “Honlap”) való regisztrációja útján kell bejelenteni. Az Iskolát egy az Iskola képviseletére és a nevében szándéknyilatkozat kiadására meghatalmazott személy nevezheti be a Versenyre.
 • Az Iskolának a Honlapon keresztül történő regisztrálásához ki kell tölteni a Honlapon megadott regisztrációs űrlapot és be kell nyújtani az alábbiakban megadott hozzájárulásokat és nyilatkozatokat.
 • A Honlapon ebben a szakaszban elérhető regisztrációs űrlapon az alábbi adatokat kérjük megadni:
 1. az Iskola teljes neve;
 2. az Iskola címe;
 3. az Iskola típusa és a tanulmányi évek száma;
 4. az Iskolát a Versenyre benevező kapcsolattartóként megjelölt személy neve és pozíciója;
 5. az Iskola által kijelölt, a Résztvevőket a Versenyre való részvételre felkészítő személy (a továbbiakban: a „Tanár”) neve és pozíciója;
 6. a jelentkezést benyújtó Iskola e-mail címe.
 1. A VERSENY SZAKASZAI
 • A verseny az alábbi szakaszokból áll:
 1. Az I. szakasz lebonyolítására az Iskolák mindegyikében 2019. december 13. napjáig kerül sor, és az a középdöntősök kiválasztásával ér véget (a továbbiakban: „ szakasz”). Az I. szakasz lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat a Szabályzat 5. pontja határozza meg;
 1. Az 1. szakasz lebonyolítására az Iskolák mindegyikében 2019. március 8. napjáig kerül sor, és az a döntősök kiválasztásával ér véget (a továbbiakban: a „Középdöntő”). A Középdöntő lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat a Szabályzat 6. pontja határozza meg;
 1. A III. szakasz lebonyolítására 2020. március 28-án kerül sor, mely szakaszban kiválasztásra kerül a Verseny győztese és átadásra kerülnek a díjak (a továbbiakban: a „Döntő”). A Döntő részletes szabályait a Szabályzat 7. pontja tartalmazza.
 • A Résztvevők vállalják, hogy a Verseny minden szakaszában minden feladatot önállóan, kizárólag a saját tudásukra, szakértelmükre és tapasztalatukra támaszkodva hajtanak végre.
 1. SZAKASZ
 • Az I. szakasz egyszeres feleletválasztó teszteknek a Résztvevők által történő megoldásából áll. Mindegyik kérdéshez legalább három válasz tartozik, melyekből csak egy válasz helyes.
 • A Középdöntőbe az Iskolák mindegyikéből legalább 2-2, a legmagasabb pontszámot elért Résztvevő szerez kvalifikációt. Amennyiben egy adott Iskolából 2-nél több személy ér el azonos pontszámot, az elért helyezések sorrendjét a tesztkérdések megoldásának ideje határozza meg – minél rövidebb az idő, annál magasabb a Résztvevő helyezése.
 • A Résztvevőt az Iskola értesíti a Középdöntőbe való kvalifikációról.
 1. KÖZÉPDÖNTŐ

 

 • A Középdöntő egyszeres feleletválasztó teszteknek a Részvevők által történő megoldásából áll. Mindegyik kérdéshez legalább három válasz tartozik, melyekből csak egy válasz helyes.
 • A Döntőbe a legmagasabb pontszámot elért első 6 Résztvevő szerez kvalifikációt (a továbbiakban: a „Döntősök”). Amennyiben egy adott Iskolából 6-nál több személy ér el azonos pontszámot, az elért helyezések sorrendjét a tesztkérdések megoldásának ideje határozza meg – minél rövidebb az idő, annál magasabb a Résztvevő helyezése.
 • A Résztvevőt az Iskola értesíti a Döntőbe való kvalifikációról. A Döntős ugyanilyen módon kap értesítést a Döntő időpontjáról.
 1. DÖNTŐ
 • A Verseny Döntője gyakorlati feladatokból, egy jármű vagy oktatómodell hibáinak azonosításából és az azok megszüntetésére vagy tényleges megjavítására alkalmazandó módszer meghatározásából áll (a továbbiakban: a „Döntő Feladatai”).
 • A győzteseket a Szervező által kijelölt, a Szervező oktatóiból és képviselőiből álló versenybizottság (a továbbiakban: a „Versenybizottság”) választja ki, mely a versenyfeladatok teljesítését pontozza. Az adott pontszám a feladatok nehézségi fokától, valamint azoknak a Résztvevők által történő teljesítésének módjától és minőségétől függ.
 • A Versenybizottság összesen 1 győztest és 2 helyezettet választ ki, akiknek I-től III-ig ad helyezést (a továbbiakban: a „Győztes”). Ha a Döntősök egyforma pontszámot kapnak, a megkülönböztetés a Döntő Feladatai megoldásának ideje alapján történik – minél rövidebb az idő, annál magasabb a Döntős helyezése.
 1. DÍJAK
 • A Verseny Győzteseinek fődíja a 2020. június 27-28. napján megrendezésre kerülő Nemzetközi Döntőbe való kvalifikáció. A Fő Versenyt a Szervező külön szabályok alapján szervezi melyek a www.youngcarmechanic.eu honlapon érhetők el egyéb információkkal együtt.
 • Az egyéb djíak a későbbiekben, de legkésőbb a verseny II. fordulójának kezdetéig kerülnek meghatározásra és azok közvetlenül a Versenybizottság határozatának kihirdetése után kerülnek átadásra a Döntősöknek
 • A Résztvevő nem válthatja át a díjat készpénzre vagy más díjakra.
 • Amennyiben a díj a Fő Szervező ellenőrzésén kívüli okokból nem adható át, a Díj elvész.
 1. ÓVÁS

 

 • A Versenyre vonatkozó, megfelelően megindokolt óvást kizárólag a Résztvevő nyújthatja be e-mail formájában a Szervező illetve annak képviselőjének e-mail címére piri@intercars.eu a Verseny ideje alatt és annak befejezése után három napon belül. A Szervező által a fenti idő után kapott óvást nem vesszük figyelembe.
 • Az ok pontos meghatározásán kívül az óvásnak a következő megjegyzést kell tartalmaznia: Óvás – a „FIATAL AUTÓSZERELŐ 2020 – nemzeti kvalifikációs selejtező: Magyarország” elnevezésű verseny és az óvást benyújtó személy neve, utóneve és levelezési címe.
 • A benyújtott óvást a Szervező azonnal, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 21 napon belül bírálja el.
 • Az érdekelt felek e-mailen vagy ajánlott levélben küldött írásbeli értesítésben kapnak tájékoztatást az óvásról szóló határozatról az óvás elbírálásának időpontjától számított 14 napon belül.
 1. SZEMÉLYES ADATOK

 

 • A Fő Szervező és a Szervező a Versennyel kapcsolatban kezelt személyes adatok adminisztrátora. Az Adminisztrátor Adatvédelmi Tisztviselőt bízott meg, akivel az alábbi címeken lehet kapcsolatot tartani:
 • A Résztvevőről a nyilatkozatban megadott információkat, ideértve a személyes adatokat tartalmazó információkat a Fő Szervező és a Szervező is kezeli, tárolja, illetve egymás között továbbítja, abból a célból, hogy lehetővé tegye a Résztvevő számára a Versenyben való részvételt, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően előírt biztonsági intézkedések alkalmazásával (jogalap: az adminisztrátor jogos érdeke).
 • A személyes adatok megadása a versenyben való részvétel feltétele; a diák nem vehet részt a versenyben, ha nem adja meg személyes adatait. A személyes adatok tárolása a verseny végéig történik.
 • Mindegyik Résztvevőnek jogában áll a személyes adataihoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, kiegészíteni, valamint az adatkezelés megszüntetését és az adatok törlését kérni. Mindenkinek jogában áll személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, panaszt benyújtani a felügyeleti szervnél és a hozzájárulást bármikor visszavonni anélkül, hogy ez érintené a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Mindenkinek jogában áll személyes adatainak az adatkezelő jogos érdeke alapján történő kezelése ellen, valamint személyes adatainak marketing célokból történő kezelése elleni tiltakozás alapján tiltakozni.
 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 • A Fő Szervezőnek és a Szervezőnek jogában áll a Verseny alatt bármikor kizárni a Versenyből azt a Résztvevőt, akinek az intézkedései súlyosan sértik a Szabályzatban, illetve a Fő Szabályzatban foglaltakat, különösen, ha a jelentkezési lapon megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, a Résztvevő vagy az Iskola nem teljesíti a 2. pontban foglalt feltételeket, továbbá, ha a Résztvevő megszegi a Szabályzat 4.2. pontjában foglaltakat.

 

 • A Fő Szervező és a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Fő Szabályzatban, illetve a Szabályzatban foglaltakat módosítsa, feltéve, hogy a bevezetett változtatások nem sértik a Résztvevő által a Verseny során megszerzett jogokat.
 • A Versenyről szóló, a hirdetési és reklámanyagokban rendelkezésre álló információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Kizárólag a Szabályzat rendelkezései kötelező erejűek.
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, a Fő Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben pedig a lengyel jogszabályok érvényesek.

A személyes adatok kezelését a Szervező és a Fő Szervező az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú rendeletben (GDPR) foglaltak alapján végzi.

11.6   A Szervező kapcsolattartási címe: apiri@intercars.eu.