Sütikre vonatkozó szabályzat

Sütik

Platformunk megfelelő működéséhez néhány rövid, szöveges formában lévő információra van szükség, melyet az Ön számítógépe letölt és úgynevezett “süti” fájlokban tárol. A süti kezelésre vonatkozó eljárást a modern weboldalak többsége alkalmazza.

A sütik rövid szövegfájlok, melyeket a felhasználó számítógépe vagy mobil eszköze elment a weboldalak használata közben. A sütik biztosítják az optimális kezelést a weboldalunkra történő látogatás alkalmával, valamint gyorsabb és könnyebb hozzáférést nyújtanak az információkhoz.

Kérjük, olvassák el a Platformra vonatkozó Szolgáltatási Feltételeket és adatvédelmi szabályzatot itt:
https://hu.e-cat.intercars.eu/

Az Inter Cars felhívja a figyelmet arra, hogy a weboldal nem használ süti fájlokat személyes adatok kezeléséhez vagy a weboldalon való navigáláshoz, illetve nem használja fel azok tartalmát a felhasználó azonosításához.

A felhasználó letilthatja és korlátozhatja a süti fájlok telepítését a böngészője beállításainak módosításával vagy speciális szoftver segítségével.

A böngésző beállításainak módosításáról szóló információk a böngészőszolgáltatók honlapjain áll rendelkezésre, például:

 • Internet Explorer / Edge –
 • Mozilla Firefox –,
 • Chrome –
 • Safari –

Süti fájlokat a felhasználó hozzájárulásával használunk weboldalunkon. A hozzájárulás kifejezhető a felhasználó eszközére telepített szoftver, különösen a weboldalunkon való böngészéshez használt internet-böngésző megfelelő konfigurációjával. A felhasználó bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja a süti fájlok weboldalunkon való használatára vonatkozó hozzájárulása terjedelmét és dönthet azok eltávolításáról. Az Inter Cars tájékoztatni kívánja Önt arról, hogy ha egy felhasználó elutasítja a süti fájlokat, a weboldal némelyik funkciója esetleg nem fog megfelelően működni, ami megakadályozhatja a felhasználót abban, hogy weboldalunkat megfelelően használja.

Néhány cél, melyekhez süti fájlokat használunk:

 • megszemélyesítés és bizonyos beállítások mentése, hogy ne kelljen a weboldalunkra való következő látogatásakor korábban már megadott adatokat kérnünk Öntől,
 • az Ön által megadott információk (pl. a kosár állapota, rendelési folyamat) mentése,
 • a weboldal mérése és figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy az megfeleljen az eredeti célkitűzéseknek,
 • egy adott weboldalra már bejelentkezett felhasználó azonosítása,
 • annak biztosítása, hogy a felhasználó mindig megfelelő szolgáltatást kapjon weboldalainkon, amikor azok funkcióit módosítjuk.

Weboldalunk használatának megkönnyítésére süti fájlokat használunk. Természetesen ezeket a fájlokat kezelheti számítógépén és a saját belátása szerint eltávolíthatja azokat.

Ha bármilyen kérdése van a süti fájlok általunk történő használatával kapcsolatban, kérjük forduljanak hozzánk a következő e-mail címen: iroda@intercars.eu

Hogyan használjuk a süti fájlokat?

Weboldalunk különböző helyeken használ süti fájlokat. Az alábbiakban megtudhatják a süti fájlok használatának okait, valamint az arról szóló tájékoztatást, milyen hosszú ideig maradnak azok a számítógépen.

Két típusú süti fájl létezik:

 • a weboldalunk által készített és használt fájlok,
 • harmadik személyek által készített és használt fájlok.

A weboldalunk által készített süti fájlok

A weboldalunk által készített süti fájlokat az Inter Cars S.A. szerverein tároljuk.

A weboldalunk által használt süti fájlok

A weboldal használatára vonatkozó statisztikák (Google Analytics)

Az Inter Cars a Google Analytics szoftvert használja. Bővebb információ azokról a feltételekről, amelyekkel a Google Analytics szolgáltatás az adatokat összegyűjti és kezeli, az alábbi weboldalon áll rendelkezésre: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. A Google Analytics szolgáltatáson belül küldött adatok ellenőrzése céljából az internet-böngészőre bővítmény telepíthető, mely letiltja a Google Analytics működését vagy az inkognitó módot kell alkalmazni.

A Google a sütik alkalmazásával összegyűjtött információkat az Egyesült Államokban lévő szervereken menti el. A Google ezenkívül harmadik személyeknek is szolgáltathat adatokat, ha ezt a jog előírja, vagy ha a Google nevében harmadik személyek kezelnek adatokat. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP címét a Google által tárolt egyéb adatokkal.

Bővebb információért kérjük, látogasson el a következő oldalra:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Harmadik személyek által használt süti fájlok

Weboldalunk olyan linkeket tartalmazhat, melyek közvetlen hozzáférést engednek harmadik személyek weboldalaihoz. Az Inter Cars nem felel az ezeken a weboldalakon lévő adatvédelmi szabályzatért és a süti fájlok ezen oldalakon történő használatáért.

Ha bármilyen ilyen jellegű szabálytalanságot észlel, az alábbi címre történő e-mailt küldhet az Inter Cars-nak: iroda@intercars.eu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Inter Cars Hungária Kft. Online Magazine platformjára
(https://icmagazin.hu/) történő regisztráció során a platformot használni kívánó természetes személyek
(Érintett) által önkéntesen megadott, és az Adatkezelő által közzétett személyes adatok kezelésére vonatkozó
elveket és szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) összhangban
–meghatározza.

1. Az Adatkezelő személye és elérhetőségei

A személyes adatok kezelője az Inter Cars Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma:
01-09-715340; székhelye: 1139 Budapest, Frangepán u. 44/B; képviseli: Szatmári Ákos ügyvezető (az
“Adatkezelő“).
Az adatkezelőnél adatvédelmi kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy: Péter Balázs GDPR
koordinátor, aki az bapeter@intercars.eu e-mail címen, valamint 06 1 288 8900 telefonszámon, illetve postai
úton az Adatkezelő székhelyére címzett levél útján érhető el.

2. A kezelt személyes adatok köre:
(i) Érintett neve (vezeték és utónév)
(ii) Érintett e-mail címe
(iii) Érintett lakóhelye (kizárólag város)
(iv) Érintetett felhasználóneve
A személyes adatok kizárólag az alábbi célokra és az alábbi ideig kerülnek felhasználásra:
Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok köre Az adatkezelés ideje

Az Érintett Inter Cars
Online Magazine
platformjára történő
regisztráció annak
érdekében, hogy a
platform használatával az
Érintett további
tartalmakat érjen el.

(i) Érintett neve (vezeték és
utónév)
(ii) Érintett e-mail címe
(iii) Érintett lakóhelye
(kizárólag város)
(iv) Érintett felhasználóneve
(v) Érintett jelszava

Az Érintett adatai
kezeléséhez való
hozzájárulását
visszavonó
nyilatkozatát követő 10
napig tart az
adatkezelés

3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja,
azaz az érintett hozzájárulása az általa megadott személyes adatok jelen Adatkezelési
Tájékoztatóban meghatározott célokból történő adatkezeléshez.
4. Adattovábbítás és a személyes adatok tárolása
Adatok tárolásának helye: GetResponse online hírlevélküldő platform adatbázisa
A személyes adatai továbbításra kerülnek az alábbi – hírlevelek kiküldéseséért és regisztrációk feldolgozásáért
felelős – adatfeldolgozó részére:
Név: GetResponse Inc.,
Cím: Boston Massachusetts 02110, 71 Summer Street, 5th Floor
Az Érintett által megadott adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, így különösen nem
kerülnek átadásra EGT-n kívüli harmadik országba.
5. Adatbiztonság
Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az Ön adatainak biztonságáról,
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatot védik különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy megsemmisülés ellen.

Az adatkezelésre nem vonatkozik a GDPR 22. cikk (1) bekezdése, ekként az Adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve
az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját
kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6. Az Érintett jogai az adatkezelésünkkel kapcsolatban
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban, az Adatkezelővel szemben – az adatkezelés jellemzőitől
függően – a következő jogok illethetik meg. Kérelmezheti
a. az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk);
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 15. cikkben meghatározott egyes információkhoz
hozzáférést kapjon.
b. azok helyesbítését (GDPR 16. cikk);
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.
c. a személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk);
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott
indokok valamelyike fennáll.
d. a személyes adatai kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk);
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 18.
cikkben foglalt indok teljesül.
e. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (GDPR 21. cikk);
f. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, azzal, hogy a visszavonást megelőző
adatkezelés nem válik jogszerűtlenné (GDPR 13. cikk (2) bek. c)), valamint
g. megilleti adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk), vagyis hogy az Önre vonatkozó, általa
az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül,
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás fő szabály szerint díjmentes, azonban az Adatkezelő jogosult a GDPR 12. cikk (5)
bekezdésében foglalt esetekben díjazást megállapítani
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
7. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei
A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel
élhet:
a. Közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat, az 1. pontban megadott elérhetőségeken.
b. Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint
felügyeleti hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1)
391-1400; web: www.naih.hu)
c. Keresetet nyújthat be az Adatkezelő ellen. Ön bírósághoz fordulhat adatai jogellenes
kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban
rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és
elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhatnak: www.birosagok.hu

8. Adatvédelmi Incidens

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit,
hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
(i) kezelése jogellenes;
(ii) az érintett kéri;
(iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki;
(iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
(v) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazok, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították értesítendők. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

közvetlen üzletszerzést célzó hírlevelek tárgyában

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Inter Cars Hungária Kft. a közvetlen üzletszerzést célzó hírlevelei Érintettek részére történő küldése során a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) összhangban –meghatározza.
1. Az Adatkezelő személye és elérhetőségei A személyes adatok kezelője az Inter Cars Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszáma: 01-09-715340; székhelye: 1139 Budapest, Frangepán u. 44/B; képviseli:
Szatmári Ákos ügyvezető (az “Adatkezelő“).
Az adatkezelőnél adatvédelmi kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy: Péter Balázs
GDPR koordinátor, aki az bapeter@intercars.eu e-mail címen, valamint 06 1 288 8900
telefonszámon, illetve postai úton az Adatkezelő székhelyére címzett levél útján érhető el.
2. A kezelt személyes adatok köre
Az Érintett önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat és személyes adatokat adja
meg az Adatkezelő részére:
(i) Érintett neve
(ii) Érintett mobil telefonszáma,
(iii) Érintett e-mail címe.
3. A személyes adatok kizárólag az alábbi célokra és az alábbi ideig kerülnek
felhasználásra:
Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok

köre

Az adatkezelés ideje

1.) Marketing célú hírlevelek
küldése e-mailben az
Inter Cars Hungária Kft.
aktuális promócióiról,
akcióiról, illetve minden
olyan információról,
mely az Érintett
érdeklődésére tarthat
számot.

1.) Név
E-mail cím

Az Érintett adatai
kezeléséhez való
hozzájárulását
visszavonó
nyilatkozatát követően
haladéktalanul, de
legkésőbb 3
munkanapon belül az
Érintett adatai törlésre
kerülnek.

4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása az általa megadott személyes
adatok jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokból történő
adatkezeléshez.
Ön bármikor felülvizsgálhatja korábbi álláspontját, és korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
közölheti azt velünk, kapcsolatba lépve a következő elérhetőségünkön: Inter Cars Hungária Kft.
– 1139 Budapest, Frangepán u. 44/B; e-mail (hírlevélről való leiratkozás érdekében):

marketing2@intercars.eu. Továbbá, ha Ön közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap tőlünk e-
mailben, emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás

nélkül, ingyenesen álláspontjának megváltoztatására. Amennyiben Ön megváltoztatja korábbi
álláspontját, az Ön Személyes Adata az Ön ilyen irányú döntése esetén a 4. pont szerinti
határidőben töröljük adatbázisainkból.

5. Adattovábbítás és a személyes adatok tárolása
A személyes adatai továbbításra kerülnek az alábbi – hírlevelek kiküldéseséért felelős –
adatfeldolgozó részére:
E-mail hírlevelek esetén:
Név: GetResponse Inc.,
Cím: Boston Massachusetts 02110, 71 Summer Street, 5th Floor
Az Érintett által megadott adatok ezen felül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra,
a fentieken kívül nem kerülnek továbbításra más EGT-n kívüli harmadik országba.
Adatok tárolásának helye: Get Response adatbázisa.
6. Adatbiztonság
Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az Ön adatainak
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az
eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
adatot védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy
törlés, illetőleg a sérülés vagy megsemmisülés ellen.
Az adatkezelésre nem vonatkozik a GDPR 22. cikk (1) bekezdése, ekként az Adatkezelő köteles
megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek
védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről
emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson
be.
7. Az Érintett jogai az adatkezelésünkkel kapcsolatban
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban, az Adatkezelővel szemben – az adatkezelés
jellemzőitől függően – a következő jogok illethetik meg. Kérelmezheti
a. az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk);
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 15.
cikkben meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon.
b. azok helyesbítését (GDPR 16. cikk);
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve
az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
c. a személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk);
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra,
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje, ha a 17. cikkben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
d. a személyes adatai kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk);
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül.
e. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (GDPR 21. cikk);
f. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, azzal, hogy a visszavonást
megelőző adatkezelés nem válik jogszerűtlenné (GDPR 13. cikk (2) bek. c)),
valamint

g. megilleti adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk), vagyis hogy az Önre
vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon
belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás fő szabály szerint díjmentes, azonban az Adatkezelő jogosult a GDPR 12. cikk (5)
bekezdésében foglalt esetekben díjazást megállapítani
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
és jogi indokait.
8. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei
A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén az alábbi jogorvoslati
lehetőségekkel élhet:
a. Közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat, az 1. pontban megadott
elérhetőségeken.
b. Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) (székhely:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu)

c. Keresetet nyújthat be az Adatkezelő ellen. Ön bírósághoz fordulhat adatai
jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése
esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint
sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon
tájékozódhatnak: www.birosagok.hu

9. Adatvédelmi Incidens
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes
adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
(i) kezelése jogellenes;
(ii) az érintett kéri;
(iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
(iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
(v) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazok,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították értesítendők. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ezen a weboldalon sütiket használunk.
Adatvédelmi nyilatkozat